Soomes töötamine

Tööleping, palk ja kindlustus

Töösuhe Soomes peab algama töölepingu sõlmimisega.
Tööandja on kohustatud andma töötajale töösuhte tingimused kirjalikult. Töölepinguga kohustub töötaja tegema tööandjale teatud tööd kokkulepitud palga eest. On reegliks, et tööleping sõlmitakse ilma tähtajata, kuid võib sõlmida ka tähtajalise töölepingu. Sel juhul lõpeb see tähtaja lõppedes automaatselt. Samas peab tähtajalise töölepingu sõlmimine olema kooskõlas kollektiivlepingu sätetega ning piisavalt põhjendatud. Töösuhte alguses võib kokku leppida katseajas, mis võib kesta maksimaalselt neli kuud. Katseaja jooksul võivad mõlemad pooled töölepingu lõpetada etteteatamisajata.

Tähelepanu

  • Töölepingut allkirjastades veenduge, et kokkulepitud palk ei oleks madalam kui Soomes kehtivates kollektiivlepingutes sätestatud miinimumpalk
  • Veenduge, et ettenähtud riigimaksud makstakse
  • Veenduge, et tööandja on sõlminud lepingu kindlustusfirmaga ja et Teil on olemas kindlustus tööõnnetuse puhuks. Soomes kehtiva korra kohaselt on tööandja kohustatud kindlustama töövõtja nii töötuse kui tööõnnetuste puhuks, samuti sõlmima töötajale pensionikindlustuse lepingu
  • Tutvuge tööohutuseeskirjadega ning veenduge, et töötingimused vastavad kehtivatele standarditele. Juhul kui tööandja keeldub tööohutuse tagamisest, on õigus pöörduda töökaitsesse.

Probleemid kohalike ametiühingute ja töökaitsega tekivad nendel Eestist pärit töötajatel ja ettevõtetel, kes loetletud põhimõtetest kinni ei pea. Eestist pärit töötajate surmaga või pikaajalise töövõimetlusega lõppenud tööõnnetuste peamiseks põhjuseks on olnud tööturvalisuse nõuete eiramine nii tööandja kui töövõtja poolt.

Soomes määratakse nii miinimumpalk kui muud töötingimused erinevate tegevusalade kollektiivlepingutes. Üldist ja kõigile ühist miinimumpalka Soomes ei ole. Kollektiivlepingutes määratud palgatasemest tuleb kinni pidada kõigi töötajate puhul.

Erinevalt Eestis harjumuspärasest kuupalgakesksest töölepingust on Soomes palgaläbirääkimiste aluseks tavaliselt tunnipalga suurus (erandiks on juhtivtöötajad).

Maksustamine

Soomes töötamise puhul tuleb tulumaks maksta tavaliselt Soomes. Selleks läheb vaja maksukaarti, mille taotlemiseks saab Soome isikukoodi Digi- ja Rahvastikuregistriametist või maksuametist. Soome saabudes tuleks võtta ühendust maksuametiga.
Soomes maksimaalselt 6 kuud viibivad isikud maksavad tuluallikamaksu.

Lisainfo