Pärimine

Pärimine Eestis

Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Alates 1. jaanuarist 2009 kehtib Eestis pärimisel loobumissüsteem.

Pärimise aluseks on seadus või pärandaja viimne tahe (testament või pärimisleping).

Loobumissüsteem üldisemalt tähendab, et pärijaks saamiseks ei pea esitama avaldust. Avalduse peab esitama see isik, kes soovib pärandist loobuda. Pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaega hakatakse arvestama hetkest, kui pärija saab teada või pidi teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Seega juhul, kui pärima õigustatud isik ei esita seaduses ettenähtud aja jooksul notarile pärandist loobumise avaldust, siis loetakse ta pärandi vastu võtnuks ehk ta on muutunud pärijaks. Pärandi vastuvõtmise või loobumise otsust muuta ei saa.

Pärijal on võimalik võtta pärand vastu ainult tervikuna, st tal ei ole võimalik kohustusi maha jätta ja võtta vastu ainult seda osa varast, mis talle meeldib. Kui on alust arvata, et pärandaja võlad võivad ületada varasid, saad teha pärandvara inventuuri. Kui võlad on ilmselged, siis ei pruugi pärandit vastu võtta. Loobumisel peab arvestama, et sel juhul läheb pärimisõigus üle lastele ja laste loobumisel lastelastele.

Kui pärijaks on alaealine laps, tuleb pärandist loobumise avaldusele lisada ka elukohajärgse Digi- ja Rahvastikuregistriameti  (holhoustoimi) nõusolek selle kohta, et pärandist loobumine ei kahjusta lapse huve.

Pöördu otse pärimisasja menetleva notari poole, kes konkreetseid asjaolusid hinnates oskab täpsemalt nõu anda.

Täpsema info pärimise kohta leiab Eesti Notarite Koja kodulehelt.

Pärimine Soomes

Pärandvara inventuur (perunkirjoitus) tuleb läbi viia 3 kuu jooksul pärandaja surmast. Inventuuri tulemusena koostatakse pärandvara loetelu (perukirja), milles loetletakse pärandaja varad ja võlad ning pärijad.

Inventuuri viib läbi pärandaja varalist olukorda kõige paremini tundev isik, tavaliselt abikaasa või laps.

Võid pöörduda perukirja koostamiseks seda teenust pakkuva juristi, raamatupidaja või matusebüroo poole.

Pärijal on võimalik pärand vastu võtta ainult tervikuna, st tal ei ole võimalik kohustusi maha jätta ja võtta vastu ainult seda osa varast, mis talle meeldib.

Koopia pärandvara loetelust ja vajalikud lisad saada maksuametile 1 kuu jooksul inventuuri koostamisest:

Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Soovi korral võib dokumendi viia isiklikult maksuameti kontorisse.

Rohkem infot