Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui Soomes on sündinud laps, olete abiellunud või abielu lahutanud, nime muutnud, lapse hooldusõiguses on tehtud muudatusi või lähedane on surnud, tuleb see sündmus kanda ka Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha Eesti saatkonna kaudu Helsingis. Toiming on tasuta.

Saatke dokumendid posti teel aadressile Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki (lisage kaaskiri oma kontaktandmetega ja postmargiga ümbrik, kui soovite originaaldokumenti tagasi saada)
või tooge isiklikult konsulaartalitusse vastuvõtuaegadel E, K 13.00-16.00 ja N 10.00-13.00.

Ingliskeelsed Soome rahvastikuregistri väljavõtted ning muud avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad on vabastatud apostilliga kinnitamise nõudest.

Kui laps on Soomes sündinud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, sünnijärgne/endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete lapse nime muutnud), sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev, kui vanemad ei ole abielus.

Kui olete Soomes abiellunud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev, abielu sõlmimise kuupäev ning abikaasa andmed.

Kui sõlmite Soomes korduva abielu ja eelmine abielu on lahutatud Soomes, paluge väljavõttele kanda ka lahutuse andmed.

Kui abiellujal ei ole alalist elukohta (kotikunta) Soomes, siis kantakse abieluandmed ja mehe/naise uus perekonnanimi Eesti registrisse ingliskeelse abielutunnistuse (Marriage Certificate) alusel. Tunnistusel peab oleme märgitud, millist perekonnanime ühiselt kanda soovitakse. Apostilli ei vaja.

Kui olete abielu Soomes lahutanud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete pärast lahutust vahetanud nime), abielulahutuse kuupäev ning endise abikaasa andmed.

või

 • Kohtuotsus (NB! originaaldokument) ja tõlge eesti, vene või inglise keelde. Apostilli ei vaja.

või

 • Kohtuametniku poolt kinnitatud kohtuotsuse koopia (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Avioliittoasioissa annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla). Apostilli ei vaja.

Abielulahutuse kohta Brüssel II tõendi ja kohtuotsuse koopia saab tellida asja arutanud kohtu kantseleist.

NB! Kui elate Soomes alaliselt, siis te ei saa Eesti perekonnaseisuametis abielu lahutada. Pöörduda tuleb Soomes elukohajärgsesse 1. astme kohtusse.

Kui olete Soomes nime muutnud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: uus nimi, endine nimi/nimed, nimevahetuse kuupäev(ad).

Kui lapse hooldusõiguses on tehtud Soomes muudatusi

 • Kohtuametniku poolt kinnitatud kohtuotsuse koopia (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Vanhempainvastuusta annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla). Apostilli ei vaja.

või

 • Lastekaitsespetsialisti poolt kinnitatud koopia vanemate kokkuleppest (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Vanhempainvastuusta annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla). Apostilli ei vaja.

Kui ühel või mõlemal vanemal puuduvad Eesti rahvastikuregistris hooldusõigused (Soome registris on olemas), esitage ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.

 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev, kui vanemad ei ole abielus.

Brüssel II tõendi hooldusõiguste muutmise kohta ja vanemate kokkuleppe koopia saab tellida kokkuleppe kinnitanud lastekaitsespetsialistilt.

Brüssel II tõendi hooldusõiguste muutmise kohta ja kohtuotsuse koopia saab tellida asja arutanud kohtu kantseleist.

NB! Eesti kohtus ei saa lapse hooldusõiguse küsimusi lahendada, kui laps elab Soomes. Hooldusõiguse muutmiseks ja lapsega kohtumiskorra määramiseks pöörduda lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poole või vaidluse korral elukohajärgsesse 1. astme kohtusse.

Kui lähedane on surnud Soomes

 • Kui lahkunul oli alaline elukoht (kotikunta) Soomes, esitage tema kohta ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja. Toimetage saatkonda ka lahkunu Eesti kodaniku pass ja/või ID-kaart.
 • Kui lahkunu viibis Soomes ajutiselt, esitage Soome matmisluba (lupa hautaamiseen). Apostilli ei vaja. Matmisloale lisage tõlge eesti, vene või inglise keelde.  Toimetage saatkonda ka lahkunu Eesti kodaniku pass ja/või ID-kaart.

Tähelepanu

 • Kande tegemiseks vajame originaaldokumenti.
 • Väljavõtteid Soome rahvastikuregistrist saab tellida magistraatidest: www.maistraatti.fi
 • Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EL 2016/1191, mille kohaselt on avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad, mille on väljastanud ühe liikmesriigi ametiasutus ja mis esitatakse teise liikmesriigi ametiasutusele, vabastatud igasugusest legaliseerimise ja apostillimise nõuetest. Määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid, mille eesmärk on tõendada sündi; elusolekut; surma; nimemuutust; abielu, sealhulgas abieluvõimet ja perekonnaseisu; abielulahutust, sealhulgas abielu kehtetuks tunnistamist; registreeritud kooselu, sealhulgas registreeritud koosellu astumise võimet ja registreeritud kooselu staatust; registreeritud kooselu lõpetamist või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamist; vanemlust; lapsendamist; alalist asukohta ja/või elukohta; kodakondsust; karistusregistrikande puudumist, tingimusel et liidu kodaniku kodakondsusjärgse liikmesriigi asutused väljastavad sellesisulisi avalikke dokumente.