Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui Soomes on sündinud laps, olete abiellunud või abielu lahutanud, nime muutnud, lapse hooldusõiguses on tehtud muudatusi, nime ja sugu muutnud või lähedane on surnud, tuleb see sündmus kanda ka Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha Eesti saatkonna kaudu Helsingis. Toiming on tasuta.

Saatke dokument posti teel aadressile Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki (lisage kaaskiri oma kontaktandmetega ja postmargiga ümbrik, kui soovite originaaldokumenti tagasi saada)
või tooge isiklikult konsulaartalitusse vastuvõtuaegadel E, K 14.00-16.00 ja N 11.00-13.00.

Tähelepanu

 • registrisse kandmiseks vajame ametniku allkirja ja asutuse pitsatijäljendiga originaaldokumenti, digitaalselt allkirjastatud e-tõend või koopia ei sobi.
 • tõendi saate tellida Soome Digi- ja Rahvastikuregistrist e-posti [email protected], telefoni 029 55 36 230 (E-R 9-15) teel või isiklikult asutusse kohale minnes.
 • ingliskeelsed Soome rahvastikuregistri tõendid ning muud avalikud dokumendid ei vaja apostilli. (Alus: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EL 2016/1191).
 • kui taotlete endale või lapsele passi või ID-kaarti posti teel ja isikuandmed on muutunud, siis pange nimemuutust tõendav originaaldokument koos taotlusega PPA-sse posti, eraldi saatkonda ei ole vaja dokumenti saata.

Lapse sünd

 • Certificate from the population information system in Finland (soome keeles on väljavõtte nimi – todistus väestötietojärjestelmästä).
 • KOHUSTUSLIKUD ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete lapse nime muutnud), sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev, kui vanemad ei ole abielus.
 • Sünnitõend (Birth certificate) ei sobi, sest seal ei ole kirjas hooldajate andmeid.

Abielu

 • Certificate from the population information system in Finland (soome keeles on väljavõtte nimi – todistus väestötietojärjestelmästä).
 • KOHUSTUSLIKU ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev, abielu sõlmimise kuupäev, abikaasa andmed ja tema perekonnanimi enne abiellumist, kui abikaasa võttis abielludes uue nime.
 • Kui tegemist on korduva abieluga ja eelmine abielu on lahutatud Soomes, kuid lahutusdokumenti ei ole Eesti registrisse kantud, tuleb väljavõttele kanda ka lahutuse kuupäev ja endise abikaasa andmed.

või

 • Marriage Certificate (antakse abielutseremoonial)
 • Abielutunnistust ei saa kasutada Soomes sõlmitud korduva abielu puhul, kui eelmise abielu lahutusdokumenti ei ole Eesti registrisse kantud. Sellisel juhul esitage ingliskeelne väljavõte (vt eespool), millele on kantud ka eelmise abielu lahutamise kuupäev ja eelmise abikaasa andmed.
 • Kui abiellujal ei ole Soomes alalist elukohta (kotikunta) ja ta võtab abielludes abikaasa nime, siis Soome registrisse kantakse küll abielu, kuid uut perekonnanime mitte. Kui isikule on väljastatud uuele nimele Eesti isikuttõendav dokument, tuleb see esitada Soome Digi- ja Rahvastikuregistriametile, kes parandab avalduse ja dokumendi alusel Soome registris nime.

Abielulahutus

 • Certificate from the population information system in Finland (soome keeles on väljavõtte nimi – todistus väestötietojärjestelmästä).
 • KOHUSTUSLIKUD ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete pärast lahutust vahetanud nime), abielulahutuse kuupäev ning endise abikaasa andmed.

või

 • Kohtuotsus (NB originaaldokument) ja tõlge eesti või inglise keelde.

või

 • Kohtuametniku poolt kinnitatud kohtuotsuse koopia ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Avioliittoasioissa annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EU)  2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, 36 artikla 1 kohdan a alakohta). Määrusega saab tutvuda siin. Kohtuotsuse koopia ja Brüssel II tõendi saab tellida otsuse teinud kohtu kantseleist.

Tähelepanu Soome alalise elaniku abielu ei saa Eesti perekonnaseisuametis lahutada, pöörduda tuleb Soomes elukohajärgsesse 1.astme kohtusse.

Nimemuutus

 • Certificate from the population information system in Finland (soome keeles on väljavõtte nimi – todistus väestötietojärjestelmästä).
 • KOHUSTUSLIKUD ANDMED VÄLJAVÕTTEL: uus nimi, endine nimi/nimed, nimevahetuse kuupäev(ad).

Soomes on tehtud vanemate hooldusõiguses muudatusi

Tähelepanu Soomes alaliselt elava lapse hooldusõiguse küsimusi ei saa lahendada Eesti kohtus. Hooldusõiguse muutmiseks ja lapsega kohtumiskorra määramiseks tuleb pöörduda lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poole või vaidluse korral elukohajärgsesse 1.astme kohtusse.

Kui ühe lapsevanema/vanemate hooldusõigus on lõpetatud Soome kohtus, esita

 • Kohtuotsus või kohtuametniku poolt kinnitatud otsuse koopia ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Neuvoston asetus (EU)  2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, 36 artikla 1 kohdan b alakohta). Määrusega saab tutvuda siin.

Kui vanemad on sõlminud kokkuleppe lastekaitsespetsialisti juures, hooldusõigus jääb ainult ühele vanemale, esita

 • Lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poolt kinnitatud koopia vanemate kokkuleppest (võib olla soomekeelne) ja tema väljastatud ingliskeelne Brüssel II tõend (vt eelmine viide).

Kui Eesti registris puudub(vad) vanema(te) hooldusõigus, esita

 • Certificate from the population information system in Finland lapse kohta, millele on kantud vanemate hooldusõigused (custodians).

Sooandmete-/nimemuutus

 • Certificate from the population information system in Finland, millele on kantud kõik soovahetusega seotud andmed ja nimemuutused: uus nimi, uus Soome isikukood, uus sugu, eelmine Soome isikukood, selle kehtivuse lõppemise kuupäev, eelmised nimed ja nimemuutmise kuupäevad.
 • Digi- ja rahvastikuregistriameti soomekeelne soovahetuse otsus ja eesnime vahetamise otsus (kui see on olemas).
 • vabas vormis avaldus, millel on kindlasti ka ütluspõhised andmed (rahvus, emakeel ja haridustase). Võib kasutada ka avaldust sooandmete muutmiseks.

Surm

 • Kui lahkunu elas Soomes, edastab Soome Digi- ja Rahvastikuregister info Eesti rahvastikuregistrile riikide vahel sõlmitud andmevahetuse lepingu raames ja lähedastel pole vaja surmadokumenti Eesti ametkondadele esitada.
 • Andmete edastamisel võivad olla takistuseks erinevad isikuandmed Soome ja Eesti andmebaasides (näiteks erinev nimekuju).
 • Kui andmed ei ole automaatselt üle läinud, võib esitada matmisloa (lupa hautamiseen), millele tuleb lisada tõlge eesti või inglise keelde. Samuti võib lahkunu kohta tellida ingliskeelse Soome rahvastikuregistri väljavõtte (Certificate from the population information system in Finland). Toimetage saatkonda ka lahkunu Eesti kodaniku pass ja/või ID-kaart.
 • Kui lahkunu viibis Soomes ajutiselt (turistina, külas või töötas ilma elamisõiguseta), siis Soome registrisse surma ei kanta ja lahkunu elukohajärgse maakonnakeskuse kohalik omavalitsus Eestis koostab surmaakti. Selleks esitage ametnikule Soome matmisluba (lupa hautamiseen) ning ametlik tõlge eesti või inglise keelde. Tähelepanu Vajatakse originaaldokumenti, apostilli ei ole vaja.