Pension

Soomes elaval pensionäril on mugavam Eesti pension vastu võtta Soomes. Selleks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse (Kansaneläkelaitos/Kela) ning teha taotlus pensioni ülekandmiseks Soome. Rohkem infot Sotsiaalkindlustusametist.

Informatsiooni pensionisüsteemide, pensionide määramise ja määrade kohta Soomes annavad Kela, Eläketurvakeskus ning pensionikindlustusfirmad.

Elusoleku tõend

Kõik alaliselt väljaspool Eestit elavaid pensionärid peavad riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel korra aastas kinnitama oma elusolekut. Selleks tuleb iga aasta 1. märtsiks Eesti Sotsiaalkindlustusametile esitada tõend, mille on kinnitanud elukohariigi ametiasutus. Soomes kinnitavad elusoleku tõendit Kela, notar, hooldusteenust pakkuv asutus, perearst või hooldekodu. Lisaks on võimalik elusolekut tõendada maksuameti residentsustõendiga või kinnitatud ingliskeelse väljavõttega Soome rahvastikuregistrist (virkatodistus), mida väljastab Digi- ja Rahvastikuregistriamet (Digi- ja väestötietovirasto).

Tõendi tähtajaks esitamata jätmise korral peatatakse pensioni maksmine alates 1. aprillist.

Elusoleku tõendi vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti koduelehel.

Tõend võib olla ka vabas vormis. Sellel peavad olema järgmised andmed:

  • pensionäri ees- ja perekonnanimi;
  • pensionäri Eesti isikukood või sünniaeg;
  • pensionäri tegeliku elukoha aadress;
  • pensionäri isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  • vastuvõtul käimise kuupäev;
  • elusolekut tõendava ametiasutuse nimi ja aadress;
  • elusolekut tõendava ametniku nimi ja allkiri;
  • elusolekut tõendava ametiasutuse pitser või tempel.

 

Tõend tuleb saata postiga Eestisse:

Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
15092 Tallinn
EESTI

Küsimustega pöörduda otse Sotsiaalkindlustusameti poole e-posti info@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefoni teel +372 612 1360.

Lisainfo