Majandussuhted

Eesti ja Soome majandussuhted on väga tihedad ja mitmekülgsed. Soome on pikka aega olnud Eestile kõige olulisem majandus- ja kaubanduspartner. Eesti ja Soome vahel on sõlmitud kõik peamised majanduslepingud

Kaubavahetus

Soome on Eesti peamine ekspordi- ja impordipartner. Eesti kaubanduspartnerite hulgas on Soome jätkuvalt esikohal ca 14-15% osakaaluga kogukäibest.

Viimase kuue aasta suurim kaubavahetuskäive oli 2017. a (4,2 miljardit eurot, aastane muutus +13%). Kaubavahetus kasvas peamiselt impordi arvelt (+18%). Eksport Soome kasvas ligi 9%.

Eesti-Soome kaubavahetus aastatel 2012-2017 (miljardit eurot):

Aasta Eksport Osakaal % Import Osakaal % Bilanss Käive Osakaal %
2012 1.8 14.5 2.1 14.9 -0.3 3.9 14.7
2013 2.0 16.1 2.1 15.0 -0.1 4.1 15.5
2014 1.8 14.9 2.1 15.2 -0.3 3.9 15.1
2015 1.8 15.7 1.9 14.5 -0.1 3.7 15.1
2016 1.9 15.9 1.8 13.0 0.1 3.7 14.4
2017 2.1 16.1 2.1 14.1 0.02 4.2 15.1

 Soome eksporditakse peamiselt masinaid ja seadmeid (29% ekspordist), mille ekspordimahud jäävad 0,5-0,6 mld euro piiresse. Teiseks suurimaks ekspordiartikliks on metallid ja metallitooted (14%) ning kolmandaks muud tööstustooted (11%, peamiselt mööbel ja selle juurde kuuluvad lisandid, valgustid ja puitmajad). Puidu ja puittoodete osakaal ekspordis püsib 7-8% piires.

Imporditakse peamiselt masinaid ja seadmeid (21%). Veel imporditakse mineraalseid tooteid (gaasiõlid, bensiin ja elektrienergia), mille osakaal impordis on 12%. Samas suurusjärgus on metallide ja metalltoodete osakaal impordis.

Investeeringud

Soome on olnud üks kahest suurimast investeerijast Eesti majandusse kogu iseseisvusaja jooksul (teisel kohal Rootsi järel). Soome ja Rootsi otseinvesteeringute osakaal Eestis on ligikaudu 50%.

miljonit eurot 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
OI Eestis 14 352.3 16 011.3 17 210.1 17 323.1 18 373.6 19 301,4
Soome   3 352.6   3 447.4   3 616.1   3 916.7   4 220.4   4 301.5
OI välismaal   4 596.5   4 997.6   5 290.7   5 711.6   6 238.3   6 420.5
Soome      246.0      204.6      293.1      407.4      430.9      589.1

31.12.2017. a seisuga oli Eestisse tulnud otseinvesteeringutest 22% pärit Soomest kogusummas 4,3 miljardit eurot. Soome otseinvesteeringute maht Eestis on aasta-aastalt kasvanud. Enim on investeeritud kinnisvarasse (29% investeeringutest), töötlevasse tööstusse (25%) ja hulgi- ja jaekaubandusse (13%).

Eesti otseinvesteeringute positsioon Soomes on viimastel aastatel samuti jõudsalt kasvanud ning moodustas 31.12.2017. a seisuga 589 miljonit eurot, mis on 9,2% Eesti otseinvesteeringutest välismaal. Peamised sektorid on finants- ja kindlustustegevus (37%), töötlev tööstus (21%), veondus ja laondus (15%).

Turism

Soome on Eesti jaoks olulisim turismipartner. Väliskülastajatest suurima osa moodustavad soomlased.

2017. a. oli Soomest majutatud turistide arvuks 916 200, kes veetsid Eestis 1,7 miljonit ööd. Soomlaste osatähtsus kõigi Eestis majutatud välisturistide koguarvust moodustas 41% (2016. aastal oli see 44%). Lisaks Tallinnale ja Pärnumaale olid populaarsemad kohad Soome turistide jaoks veel Tartumaa ja Saaremaa.

Rohkem informatsiooni vm.ee