Liikumispiirangute teave Eestisse saabujatele perioodil 31.05–6.06.2021

Välisministeerium palub kõigil välismaale reisijatel põhjalikult tutvuda transiit- ja sihtriigi piiriületuse nõuetega ning hinnata oma reisi vajalikkust. Arvestada tuleb, et riigid võivad uute tüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid (sh otselendude katkestamine, piiriületustingimuste muutmine jms).

Enne Eestisse saabumist tuleb täita piiriületaja ankeet.

Ankeeti saab täita kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita ankeeti paberil.

Piirivalve või lennufirma võib paluda piiriületajal esitada meilile saadetud piiriületuse kinnitus kas elektrooniliselt või paberil.

COVID-19 haiguse läbipõdenud, selle haiguse vastu vaktsineeritud ja teised isikud, kellele Vabariigi Valitsuse korralduse nr 282 kohaselt liikumispiirangud ei kohaldu, piiriületaja ankeeti täitma, kui nad läbipõdemist või vaktsineerimist tõendavad. Esitamisvalmis peavad olema läbipõdemist või vaktsineerimist tõendavad dokumendid, kuna neid võidakse piiril kontrollida.

Saabumine Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast, Schengeni alalt või Ühendkuningriigist.

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Perioodil 31.05–6.06. rakendub liikumisvabaduse piirang järgmistest riikidest saabujatele: Andorra, Belgia, Holland, Horvaatia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Prantsusmaa, Rootsi, Sloveenia, Šveits ja Taani.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: Austria, Bulgaaria, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Soome, Tšehh, Ungari ja Ühendkuningriik.

Saabumine väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda, Schengeni ala või Ühendkuningriiki.

Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 olevale kolmandate riikide nimekirjale on Eestisse võimalik reisida Austraaliast, Iisraelist, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. 10-päevane liikumisvabaduse piirang kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ehk saabudes Taist.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisa 1 nimekirjas kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kellel on lubatud Eestisse siseneda. Liikumisvabaduse piirangut on võimalik lühendada kahe testiga. Juhul, kui nende riikide kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks, ületab riigipiiri korduvalt, peab ta tegema mõlemad testid Eestis.

Liikumisvabaduse piirangu aja lühendamiseks kehtib järgnev kord (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):

(1) inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest isolatsioonikohustusest enne tähtaega, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

(2) inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase isolatsiooni võib lõpetada enne tähtaega juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Info testi tõendi nõuete kohta leiad SIIT. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000).

Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/patsiendile/reisilt-naasmine/.

Pärast esimest negatiivset testi on lubatud näiteks:

 • täita edasilükkamatuid ja vältimatuid töökohustusi;
 • osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel;
 • naasta riiki, kust Eestisse siseneti, juhul kui reisimise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

Loe liikumisvabaduse piirangu tingimuste kohta terviseameti lehelt. 

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata järgmistele inimestele (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):

(1) kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arst on ta terveks tunnistanud kuni kuus kuud enne saabumist;

(2) kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Info vajalike tõendite kohta leiad SIIT.

(3) kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass;

(4) kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;

(5) kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;

(6) kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;

(7) kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;

(8) kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;

(9) kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe;

(10) kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;

(11) kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

10-päevase liikumisvabaduse piirangut ei kohaldata haigustunnusteta inimestele, kes ületavad Eesti ja Läti vahelist riigipiiri vähemalt kaks korda nädalas vältimatuks piiriüleseks töötamiseks või õppimiseks siis, kui nad on teinud viimase seitsme päeva jooksul vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse testi ning selle testi tulemus on olnud negatiivne või kui nad on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 viiruse läbi põdenud ja arst on tunnistanud nad nakkusohutuks või kui nad on läbinud vaktsineerimiskuuri. Piiril peab tõendama nii töötamist (nt tööandja kirjaga) kui ka testi negatiivset tulemust või vaktsineerimist/läbipõdemist.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta vaadatakse üle kord nädalas ja avaldatakse välisministeeriumi lehel.

Välismaale reisides:

 • enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt;
 • reisipiirangute kohta sihtriigis saad teavet lehelt Reisi Targalt, Euroopa Liidu ReOpen portaalist ja detailselt sihtriigi välisesindusest;
 • registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada;
 • järgi terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga;
 • sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral);
 • piiriületusel tuleb täita deklaratsioon, mida saab teha ka elektrooniliselt. Deklaratsiooni saab täita kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist lehel: iseteenindus.terviseamet.ee. Palun hoia alles pärast ankeedi täitmist meiliga saabunud kinnituskiri! Endiselt saab deklaratsioone täita ka paberil, mille leiad siit;
 • asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega;
 • reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruskahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.

Lisateave koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta: riigi infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247).

Lisateave:

välisministeerium

avalike suhete osakond

[email protected]